Your browser does not support JavaScript! رفتن به محتوای اصلی
Loader
رایانش ابری

مزایا و معایب مدل نرم افزار به عنوان سرویس

در سال 2004 که رویکرد ارائه نرم‌افزار از طریق اینترنت مطرح شد این رویکرد بسیار عجیب و بنیادی جلوه می‌نمود. گزارش سال 2008 موسسه گارتنر[1] به این مسئله اذعان دارد که بیش از 90 درصد از 258 مدیر اجرایی سؤال شونده در یک پژوهش، قصد پیاده‌سازی سرویس‌های فناوری اطلاعات را در مدل SaaS دارند. مدلی که در آن برای دریافت سرویس بایستی اجاره‌ای ماهانه 10 تا 300 دلار برحسب نیاز به سطح خدمات پرداخت شود.

مشترک RSS SaaS شوید

پیشنهادهای ویژه

The subscriber's email address.