رفتن به محتوای اصلی
تسریع خودکارسازی مجازی سازی
مجازی‌سازی

نتایج تحقیق خودکارسازی زیرساخت مجازی سازی

موسسه تحقیقاتی فورستر در یک تحقیق آنلاین وضعیت کنونی مجازی سازی را در۲۱۰ شرکت بزرگ تجاری در آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس بررسی کرده است. در این تحقیق چالش ها و راهکارهای گوناگون سطوح مختلف بلوغ مجازی سازی و خودکارسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

داده های این تحقیق توسط ۲۱۰ مسئول زیرساخت مجازی پرسش و جمع آوری شده است و شرکت VMware حامی این تحقیق بوده است.

مشترک RSS پژوهش شوید
The subscriber's email address.‎