رفتن به محتوای اصلی
تسریع خودکارسازی مجازی سازی
مدیریت و هوشمندسازی

نتایج تحقیق خودکارسازی زیرساخت مجازی سازی

موسسه تحقیقاتی فورستر در یک تحقیق آنلاین وضعیت کنونی مجازی سازی را در210 شرکت بزرگ تجاری در آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس بررسی کرده است. در این تحقیق چالش ها و راهکارهای گوناگون سطوح مختلف بلوغ مجازی سازی و خودکارسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

داده های این تحقیق توسط 210 مسئول زیرساخت مجازی پرسش و جمع آوری شده است و شرکت VMware حامی این تحقیق بوده است.

مشترک RSS پژوهش شوید