رفتن به محتوای اصلی
تسریع خودکارسازی مجازی سازی
مدیریت و خودکارسازی

نتایج تحقیق خودکارسازی زیرساخت مجازی سازی

موسسه تحقیقاتی فورستر در یک تحقیق آنلاین وضعیت کنونی مجازی سازی را در۲۱۰ شرکت بزرگ تجاری در آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس بررسی کرده است. در این تحقیق چالش ها و راهکارهای گوناگون سطوح مختلف بلوغ مجازی سازی و خودکارسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

داده های این تحقیق توسط ۲۱۰ مسئول زیرساخت مجازی پرسش و جمع آوری شده است و شرکت VMware حامی این تحقیق بوده است.

مشترک RSS پژوهش شوید