رفتن به محتوای اصلی
Monitoring Window
فناوری و رویدادها

اهمیت نگرش بر سرویس نظارت و پایش

مقدار زیادی از عملکرد صحیح و درست سرویس های IT به نحوه ی نظارت بر فعالیت و کارکرد آن سرویس مرتبط است. این نظارت و پایش مدوام زمینه ای را فراهم می سازد تا با شناسایی نقاط بهبود هر سرویس اقداماتی در دست قرار گیرد تا از این طریق بهترین شرایط فعالیت آن سرویس محقق گردد. اگرچه تکنولوژي، سبک و ماهیت استقرار سرویس تاثیر بسزایی در انجام این مهم ایفا می کند و در هر شرایطی عوامل متفاوتی در آن تاثیر گذار است، مانند استقرار سرویس بر پلتفرم ابری آمازون AWS یا پلتفرم VMware Cloud بایستی با فراهم آوردن اکوسیستمی همسان از تکنولوژی ها تحقق بهترین عملکرد سرویس را در دسترس ساخت.

مشترک RSS Service Life-cycle شوید