رفتن به محتوای اصلی
حفاظت از داده های سازمانی
راهکارهای جانبی

به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان – بخش اول

از مسائل اصلی حفاظت از داده‌های سازمانی چگونگی انجام فرآیند پشتیبانگیری است که در آن بایستی از جوانب مختلف تمامی ابعاد ممکن که تحت تاثیر این موضوع قرار دارد را برشمرد و در طرح پشتیبانگیری به حساب آورد. نحوه محاسبه هر یک از این موارد باتوجه به محیط سازمان و حساسیت داده‌ها می‌باشد و باتوجه به سیاستهای نگهداری داده‌ها و میزان زمان انجام و بازیابی داده‌ها طراحی این موضوع محقق می‌گردد.

Data Protection
راهکارهای جانبی

به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان – بخش سوم

در بخش اول مبحث به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان به این مورد پرداختیم که خود راهکار و نحوه استقرار راهکار تاثیر بسزایی در فرآیند حفظ و حراست از داده‌ها ایفا می‌نماید و سپس در ادامه موضوع رعایت تناسب تخصیص منابع و رعایت معماری استقرار اجزای راهکار تهیه پشتیبان را بازگو کردیم.

Data Protection
راهکارهای جانبی

به‌روش‌های راهکار تهیه پشتیبان – بخش دوم

در مبحث اول در رابطه با بکارگیری به‌روش‌های حفاظت و حراست از داده‌های سازمانی مواردی مانند انتخاب راهکار مناسب، تخصیص منابع متناسب، رعایت معماری استقرار راهکار، و رعایت اصل تفکیک سرویس‌های زیرمجموعه پرداختیم. در بخش دوم این موضوع به سراغ‌ روش‌هایی می‌رویم که از این طریق می‌توان به میزان بالایی فرآیندهای حفاظ و حراست از داده‌ها را با استقرار هر یک تسهیل نمود و در نتیجه با سیاست‌های حفظ و حراست از داده‌های سازمانی انطباق یافت.

مشترک RSS Data Protection شوید