رفتن به محتوای اصلی
ویرایش جدید مفاهیم مقدماتی شبکه N10-008
منابع

ویرایش جدید کتاب CompTIA Network+ (N10-008)

استفاده درست و بجا از هر فناوری با شناخت اصول عملکردی آن فناوری و سنجش آن در مقایسه با سایر گزینه ها محقق می شود و به دلیل اینکه فناوری با سرعت رو به پیشرفت است بایستی خودمان را به بازآموزی این مفاهیم پایه و بدیل های جایگزین امروزی آن آشنا سازیم و تسلط بیابیم. یکی از راه هایی که این شناخت تعمیق می یابد و با فناوری های جدید آشنا می شویم مطالعه اصول شبکه CompTIA Network Plus است که مفاهیم آن مورد قبول همگان است.

مشترک RSS CompTIA شوید